โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตไตรโคเตอร์มารูปผงแห้งด้วยดินขาวล้างระนองเพื่อควบคุมโรคพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงสิทธิ์ สวัสดี

  • นทีกานต์ อธิมุตติกุล

  • ปฏิพัทธิ์ ขวัญเพ็ชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ส่ิ่งประดิษฐ์

  • เชื้อรากำจัด

  • ไตรโคเตอร์มาผงแห้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตเชื้อราไตรโคเตอร์มาสดด้วยข้าวสารเจ้าสุก โดยใช้เชื้อไตรโคเตอร์มาเป็นเชื้อตั้งต้นศึกษาการนำสปอร์เชื้อราไตรโคเตอร์มาผสมกับตินขาวล้างระนองเพื่อทำเป็นรูปผงแห้งที่อัตราส่วนต่างกัน ศึกษาอัตราการนำไตรโคเตอร์มารูปผงแห้งฉีดพ่นให้กับไม้ประดับต้นเศรษฐีเรือนนอกที่เป็นโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่า และสามารถป้องกันและทำลายเชื้อราก่อโรคในพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ