โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ไร้ตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.เผ่าพงษ์ เครือธิ

  • ด.ช.เผ่าพันธุ์ เครือธิ

  • ด.ญ.ศิริพร มะณีดวงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้องจุลทรรศน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ไร้ตา เกิดจากแนวคิดปัญหาความสนใจที่ว่า "จะทำอย่างไรที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์เพียงเครื่องเดียวและสามารถมองเห็นภาพพร้อมกันทั้งห้องเรียน" กล้องจุลทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้หลักการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ราคาอุปกรณ์ชุดละประมาณ 950 บาท กล้องจุลทรรศน์ไร้ตาที่ประดิษฐ์ขึ้นมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ใช้ท่อร้อยสายไฟเชื่อมต่อระหว่างกล้องทีวีวงจรปิดกับเลนส์ใกล้ตาที่มีขนาดกำลังขยาย 15 เท่า และใช้ท่อร้อยสายไฟเชื่อมต่อระหว่างกล้องวงจรปิดกับเลนส์ใกล้ตาหรือระยะห่างที่มีความยาว 1.5 ซม. ภาพขยายของวัตถุที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์อยู่ในระดับที่คมชัดมากที่สุด