โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวนภัส มณี

  • นาฎอนงค์ พรหมสถิตย์

  • ศิรินาฎ ด่านปิยโชคกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • เหล็ก การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“สนิมเหล็ก”ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนการกำจัดสนิมเหล็กจึงจำเป็นต้องทราบปริมาณของเหล็กทั้งหมด มีวัตถุปะสงค์ 1)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติการตกตะกอนไอร์ออน(II)ไอออนและไอร์ออน(III)ไอออนของสารสกัดจากพืชชนิดต่างๆ 2)วิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในหน่วยกรัมต่อลิตรด้วยสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติตกตะกอนไอร์ออน(II)ไอออนหรือไอร์ออน(III)ไอออนผลการศึกษาพบว่า 1.สารสกัดจากใบฝรั่ง สารสกัดจากเปลือกสะตอ สารสกัดจากเปลือกทับทิมและสารสกัดจากฝบกระถินมีสมบัติตกตะกอนไอร์ออน(II)ไอออน 2. สารสกัดจากเปลือกทับทิมสามารถวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กอย่างน้อย 1mg/L