โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสำรวจและจัดทำรูปวิธานของพืชวงศ์ปาล์ม (PALMAE) ภายในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชร์ ทาสีลา

  • วรัญญา พลปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี ทินเต

  • สุมาลี เติมเตชาติพงศ์

  • เย็นจิต เหลืองไตรรัตน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสำรวจและจัดทำรูปวิธานของพืชวงศ์ปาล์ม (PALMAE) ภายในโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะมหกายวิภาค ศึกษาลักษณะจุลกายวิภาคบริบทเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ ศึกษาชนิด และจัดทำรูปวิธานที่สามารถใช้ได้จริงของพืชวงศ์ปาล์มในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดยการสำรวจเพื่อศึกษาลักษณะมหกายวิภาคลอกผิวใบเพื่อศึกษาลักษณะจุลกายวิภาคบริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาชนิด และจัดจำแนกพืชเพื่อจัดทำรูปวิธาน