โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางดิน ดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐริกรานต์ แก้วนิล

  • ทิวากร มหาวรรณ

  • ธันยพร สายสุธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถาง

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถางดิน ดิน เนื่องจากปัจจุบันนี้ขยะเป็นสิ่งที่มีอยู่มากมายในบริเวณทั่วๆไป โดยเฉพาะขยะในโรงเรียนที่มีอยู่มากซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะเรี่ยราดของนักเรียนบางคน ส่วนมากขยะที่มีอยู่มากนั้นก็คือกระดาษ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีก ประกอบกับบริเวณโรงเรียนปลูกต้นหูกวางหน้าอาคารเรียนหลายต้นพอมีใบแก่มากใบก็หล่นใต้ต้นไม้มาก ด้วยเหตุนี้เองคณะผู้จัดทำจึงได้หาวิธีการที่จะลดปริมาณของขยะในโรงเรียนลงโดยนำเอาวัสดุที่ไม่นำไปใช้ประโยชน์แล้วมาทำการทดลอง ซึ่งสิ่งที่นำมาทำการทดลองคือ กระดาษ และใบไม้แห้ง โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ นำกระดาษที่เหลือใช้และ ใบไม้แห้ง ตัดให้ละเอียดแล้วคลุกกับแป้งเปียก มาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ที่สามารถปลูกได้ทั้งบนพื้นดิน และใต้ดิน ผลการทกลองพบว่า กระถางที่ทำจาก ใบไม้ สามารถย่อยสลายได้ดีกว่ากระถางที่ทำจากกระดาษ