โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีดำจากมะเกลือด้วยสารละลายน้ำขี้เถ้าและผงถ่านคาร์บอนจากถ่านไฟฉาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงเยาว์ เรือนบุตร

  • วรรณวิษา กูลแดง

  • โยธกา วิเศษชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เถ้า

  • ผงถ่านคาร์บอนไฟฉาย

  • มะเกลือการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีดำจากมะเกลือ ด้วยสารละลายน้ำขี้เถ้าและผงถ่านคาร์บอนจากถ่านไฟฉาย เพื่อให้เปลือกไม้ดำสนิทยิ่งขึ้น และมีความมันวาวจึงได้ทำการศึกษาพืชและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น หาง่าย โดยนำผลมะเกลือดิบบดให้ละเอียด ผสมกับผงถ่ายคาร์บอนของถ่านไฟฉาย เพิ่มความมันวาวและติดแน่นของสีดำเปลือกไม้โดยใช้ข้าวสุกแห้งสนิท ผสมคนให้เข้ากัน ผลการทดลองโดยนำไปทางสีดำต้นตะโกดัด เปลือกตะโกดำสนิท ติดแน่น มันวาวมีความสวยงานมากยิ่งขึ้น