โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกุ้งกระโดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาวรรณ แซ่ลิ้ม

  • ปัทมาวดี ศรีเมือง

  • ศุภชัย โสธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้ง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องช็อตกุ้งด้วยไฟฟ้าโดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ 6โวลต์ นำมาต่อเข้ากับโลหะตัวนำ 2 เส้น โดยไม่ให้เกิดการสัมผัสกัน ทำให้สามารถช็อตกุ้งได้โดยที่กุ้งไม่ตาย จากการทดลองในบ่อกุ้ง พบว่ากระแสไฟฟ้าสามารถทำกุ้งที่ยังแฝงตัวในโคลนกระโดดได้ เป็นผลให้สามารถจับกุ้งได้มากขึ้นหลังจากทำการจับกุ้งตามปกติไปแล้ว