โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลด pollution จากแก้วน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิทยา รอดอยู่

  • วันเพ็ญ โพธิ์ประพันธ์

  • ศิริพร เพิ่มบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พาราฟิล

  • ยาหม่อง

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะแก้วโค้กมาใช้ประโยชน์และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทำการทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ทดลองทำยาหม่อง โดยนำแก้วโค้กไปต้มเพื่อสลายพาราฟิลออกจากแก้ว แล้วกรองด้วยผ้าขาวให้เหลือแต่พาราฟิล เมื่อทิ้งไว้พาราฟิลจะติดที่ผ้าขาว แล้วนำไปผสมเมนทอล การบูร น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัสในอัตรา 1 : 1 : 3 : 2 : 2 แล้วนำไปกวนแล้วนำไปใส่ภาชนะทำการทดลองโดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 5 : 1 : 3 : 2 : 2 ตอนที่ 2 ทดลองเผาแก้วเพื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้แก้วที่สลายพาราฟิลออกเผาเทียบกับแก้วที่ไม่ได้สลายพาราฟิลออก ผลการทดลองพบว่า แก้วที่สลายพาราฟิลออกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าแก้วที่ไม่ได้สลายพาราฟิลออก ส่วนตอนที่ 3 ทดลองฝังแก้วน้ำเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการย่อยสลายโดยเปรียบเทียบระหว่างแก้วที่สลายพาราฟิลและแก้วที่ไม่ได้สลายพาราฟิลโดยนำไปฝังในกระถางต้นไม้ ผลการทดลองพบว่าแก้วที่สลายพาราฟิลออกแล้วจะมีการยุ่ยสลายมากกว่าแก้วที่ไม่ได้สลายพาราฟิลออก