โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทำอาหารไก่จากเศษอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ พงษ์ทุมพระ

  • สุมิตติ เมืองสุวรรณ์

  • อนุชิต ขุมโมกข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำนึง ประเสริฐสิทธิ์

  • มาโนช ชีพสุวรรณ

  • สุพรรณา มีมุข

  • สุรเดช วงศ์กระจ่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • อาหารไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องทำอาหารไก่จากเศษอาหารและผลิตอาหารไก่จากเศษอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ คือ มอเตอร์ที่ใช้ในการตัดใบปาด และใบพัด เพื่อทำชุดเครื่องปั่นเศษอาหาร ทำการแยกเศษอาหารระหว่างของแข็งและของเหลวโดยการใช้แผ่นมุ้งลวดขนาดเล็ก วิธีการทดลองโดยนำอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องแยกเศษอาหาร วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ได้แก่ รำ ใบกระถิน และกล้วย เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงไก่ โดยนำมาผสมกับเศษอาหารปั่นและทำเป็นเม็ด จากนั้นทำการเลี้ยงและเปรียบเทียบกับอาหารไก่ทั่วไป และมีชุดกรอง ประกอบด้วยขวดกรอง ภายในบรรจุทรายหยาบ ทรายละเอียด ถ่าน สำลี และกรวด ผลการทดลองพบว่า อาหารไก่ที่ผลิตจากเศษอาหารรวมกับรำ ใบกระถิน และกล้วย เมื่อนำไปเลี้ยงไก่เนื้อพบว่าน้ำหนักไก่ที่เลี้ยงไม่แตกต่างกันกับไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปทั่วไป และน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองจากชุดกรองที่ผลิตขึ้นเมื่อทำการทดสอบกับด่าง ปรากฏว่า ไม่มีปฏิกิริยาการเกิดสบู่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองไม่มีไขมันเจือปน และยังสามารถนำไปใช้รดต้นไม้ได้ นำน้ำจากเศษอาหารมาผ่านเครื่องกรองแล้วทำการตรวจหาไขมันจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรองแล้วและทดสอบการนำน้ำไปใช้ด้วย