โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบพลังงานความร้อนจากถ่านไมยราบและถ่านทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัญญา จงวสุศรี

  • ประภากร ดวงบุรงค์

  • เพ็ญพรรณ วุฒิภาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นไมยราบ

  • ถ่าน

  • พลังงานความร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้พลังงานของถ่านที่ทำจากต้นไมยราบกับถ่านทั่วไป คณะผู้จัดทำได้นำต้นไมยราบมาทำเป็นถ่านโดยมีขั้นตอนดังนี้คือ ตัดต้นไมยราบยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร นำมาตากทิ้งไว้ 3 - 4 วัน เพื่อให้ความชื้นหมดไป แล้วนำไปเผาให้เป็นถ่าน ต่อจากนั้นนำไปทดสอบพลังงานเปรียบเทียบกับถ่านไม้โดยใช้ถ่านแต่ละชนิดต้มน้ำ ปริมาณ 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่าน้ำที่ต้มโดยถ่านไมยราบเดือดในนาทีที่ 8 จุดเดือดมีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และน้ำที่ต้มโดยใช้ถ่านทั่วไปมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 93 องศาเซลเซียส เมื่อรอจนถ่านที่ใช้มอดหมด ถ่านไมยราบจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ถ่านทั่วไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที (การทดลองเริ่มต้นใช้ถ่านปริมาณเท่ากันคือ 1 กิโลกรัม) สรุปได้ว่าถ่านไมยราบให้พลังงานความร้อนได้นานและดีกว่าถ่านทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด