โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือจำลองการกำจัดไขมันและกากอาหารจากน้ำทิ้งตามบ้านเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลินี ชำนาญพานิช

  • วิชัย เพ็ชรแก้ว

  • ศรัณย์ พานาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทนา ชุมทัพ

  • นวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล

  • สงวน กมลวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กากอาหาร การกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไขมัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิ้งจากบ้านเรือนทำให้น้ำในแม่น้ำเกิดการเน่าเสีย เนื่องจากมีกากอาหารและไขมันปะปนมาด้วย ผู้ทำโครงงานจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยทำให้น้ำทิ้งจากบ้านเรือนมีความสะอาดเพียงพอที่จะทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลองได้อย่างปลอดภัย โดยได้ประดิษฐ์เครื่องมือเป็นลูกกลิ้งหมุนและยางรีดไขมันพร้อมกับติดเครื่องบดกากอาหาร ในการทำงานน้ำเสียจากโรงงานที่มีกากอาหารและคาบไขมันจะไหลลงท่อกรองน้ำ น้ำจะไหลผ่านรูท่อพีวีซีที่เจาะรูไว้ กากอาหารจะถูกส่วนหยาบไว้ ส่วนที่เล็กกว่าจะถูกกรองส่งผ่านไปยังเกลียวบดอาหาร ส่วนคราบไขมันจะเกาะตัวที่ผิวลูกกลิ้งซึ่งหมุนตลอดเวลาขณะทดลอง คราบไขมันจะถูกรีดแยกออกมาจากกากอาหาร ส่วนน้ำที่ปะปนกับกากอาหารเล็กๆ จะถูกกรองโดยใยแก้ว ถ่านและทราย ซึ่งจะช่วยในการดูดซับกลืนและกรองกากอาหารอีกครั้ง เพื่อช่วยให้น้ำที่ผ่านออกจากระบบเป็นน้ำใส ซึ่งจะสามารถทิ้งลงแม่น้ำลำคลองได้ จากการทดลองพบว่า ถ้าใช้ปริมาณน้ำมันที่เก็บได้ร้อยละ 91.13 ปริมาณน้ำหนักของกากอาหารที่เก็บได้ร้อยละ 45 ก็สามารถใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมากำจัดไขมันและกากอาหารได้อย่างน่าพอใจ โดยที่ปริมาณน้ำทิ้งจากการประกอบอาหารไม่มากนัก เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบและใช้กับน้ำทิ้งจากโรงอาหารขนาดใหญ่ได้