โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโฟมจากต้นมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สายชล ก๋อนนาศ

  • อรภี สอนนนฐี

  • เกตุทิพย์ กวางใหม่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เส้นใย

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเส้นใยจากธรรมชาติและกระดาษหนังสือพิมพ์มาผลิตเพื่อใช้แทนโฟม วัสดุที่ใช้ได้แก่ เปลือกลำต้นมันสำปะหลัง ตะแกรงลวด ผักตบชวา และแกนลำต้นมันสำปะหลัง สารเคมีที่ใช้คือ ยีสต์ , แป้งมัน , โซเดียมไฮดรอกไซด์ , โซเดียมไฮโปคลอไรด์ และโซเดียวไบคาร์บอเนต ทำการทดลองโดยแยกเส้นใยจากผักตบชวาเพื่อนำมาผสมกับเปลือกต้นมันสำปะหลัง กระดาษหนังสือพิมพ์และแกนต้นมันสำปะหลัง สรุปผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนแกนต้นมันสำปะหลัง : เส้นใย : น้ำ คือ 1 กรัม : 5 กรัม : 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร และพบว่าถ้านำไปอบโฟมที่ได้จะแข็งแต่เปราะ แต่ถ้านำไปตากให้แห้งด้วยแสงแดดจะได้วัสดุที่แข็งแน่น และไม่เปราะ โดยการทำโฟมจะต้องนำส่วนผสมดังกล่าวไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์นาน 2 ชั่วโมง โดยโฟมที่ได้จากเส้นใยผักตบชวาจะมีน้ำหนักเบาที่สุด