โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการป้องกันมดด้วยสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุขประเสริฐ รัตนสัตย์

  • อาคม เนียมคำ

  • เกียรติคุณ ดวงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคล เชาว์วินัย

  • อุทิศ เหรียญทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอินทร์บุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป015/2540 ผู้ทำโครงงานมีแนวคิดว่าขมิ้นและพืชสมุนไพรบางชนิดน่าจะใช้ประโยชน์ในการป้องกันมดได้ จึงได้ทำโครงงานี้เพื่อศึกษาชนิดของพืชที่สามารถป้องกันมดได้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 การหาพืชสมุนไพรที่เหมาะสมในการป้องกันมด ตอนที่ 2 การหาผลิตภัณฑ์ของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันมด ตอนที่ 3 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างขมิ้นกับแป้งมัน ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาชนิดของมดที่ขมิ้นสามารถป้องกันได้ จากการทดลองพบว่าขมิ้นสามารถป้องกันมดได้ดีกว่าสมุนไพรชนิดอื่น ๆ และสามารถป้องกันมดได้หลายชนิดและยังนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแท่งเพื่อความสะดวกในการใช้ป้องกันมดได้อีกด้วย