โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบมะพร้าวป้องกันแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ ทองนุ้ยพราหมณ์

  • ภัทราภรณ์ บุตรจร

  • สุภาพันธุ์ บุญเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนุน

  • แมลงวันทอง

  • ใบมะพร้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าใบมะพร้าวสามารถนำมาป้องกันแมลงวันทองได้ซึ่งมีวิธีการทดลองคือนำวัสดุต่างๆ ได้แก่ ใบมะพร้าว กระสอบ กระดาษหนังสือพิมพ์ มาห่อผลขนุน โดยใบมะพร้าวต้องนำมาสานก่อนแล้วนำไปห่อขนุน เปรียบเทียบกับห่อด้วยกระสอบ และกระดาษหนังสือพิมพ์ ผลการทดลองพบว่า การห่อขนุนด้วยใบมะพร้าวจะไม่มีแมลงวันทองมาเจาะกินและผลอยู่ในลักษณะปกติ ส่วนการห่อด้วยกระสอบก็ไม่มีแมลงวันทองมาเจาะกินเช่นกันแต่ทำให้ผลขนุนเติบโตช้าและเน่าเสียเนื่องจากเกิดความชื้นภายในกระสอบและไม่มีการระบายความร้อนออกมา ส่วนการห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ระยะแรกไม่มีแมลงมากัดกิน แต่เมื่อกระดาษเปื่อยยุ่ยเพราะถูกความชื้นของอากาศ ทำให้กระดาษเกิดเชื้อราและลุกลามถึงผลขนุนทำให้ขนุนเน่าและมีแมลงมาเจาะกิน นอกจากนี้ก็ทดลองนำสารสกัดจากใบมะพร้าวผสมกับน้ำฉีดที่ผลขนุนก็พบว่าไม่มีแมลงมากัดกิน ผลขนุนมีสีคล้ำ แต่การเจริญเติบโตก็เป็นปกติ