โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องภาชนะจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษภา ศรีมานนท์

  • พายุ คงกระพันธ์

  • เลิศลักษณ์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิมา สุขพัฒน์

  • จินดารัตน์ จรัสรังสีชล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช ประโยชน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องภาชนะจากพืชจัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้แทนโฟม การทดลองนี้ใช้ใบจุกสับปะรดเป็นวัสดุในการทำภาชนะ โดยนำใบจุกสับปะรดมาปั่นสกัดเส้นใย ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนระหว่างใบจุกสับปะรดต่อน้ำที่เหมาะสมคือ 1: 9 โดยใช้เวลาในการปั่น 50 วินาที จากนั้นนำเส้นใยมาต้มกับน้ำขี้เถ้าพบว่าอัตราส่วนของขี้เถ้าต่อน้ำที่เหมาะสมคือ 1 : 4 ใช้เวลาต้ม 40 นาที จากนั้นนำเส้นใยไปผสมกับตัวประสาน ซึ่งได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อน้ำที่เหมาะสมคือ 1: 8 และอัตราส่วนเส้นใยกับตัวประสานคือ 2 : 1