โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นวิทยุกับการงอกของเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทายวุฒิ จินดาวรรณ์

  • วรัญญู เพชรตีบ

  • สุพัฒน์ ยมขรร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ หนูศรีคง

  • ปติณญา ลอยลิบ

  • ปิยะพร ชูเอียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว เมล็ดพันธุ์

  • คลื่นวิทยุ

  • ถั่วลิสง เมล็ดพันธุ์

  • ผักบุ้ง เมล็ดพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอิทธิพลของคลื่นวิทยุต่อการงอกของเมล็ดพืชโดยใช้เมล็ดพืช 8 ชนิด คือ ถั่วเขียว ถั่วขาว ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ข้าว ผักบุ้ง ผักกาดและกวางตุ้ง โดยทำการทดสอบอิทธิพลของความถี่คลื่นวิทยุ ระยะเวลาที่ได้รับคลื่นวิทยุ และระยะห่างจากต้นกำเนิดคลื่นวิทยุต่อการงอกของเมล็ดพืช จากการทดลองพบว่าเมล็ดพืชที่ได้รับคลื่นวิทยุจะงอกเร็วกว่าเมล็ดพืชที่ไม่ได้รับคลื่นวิทยุ โดยเมล็ดถั่วเขียวและผักกาดขาวที่ได้รับคลื่นวิทยุ 10 นาที เจริญเติบโตได้ดีที่สุด ถั่วลิสง ข้าว ผักบุ้ง และกวางตุ้งที่ได้รับคลื่นวิทยุ 20 นาที เจริญเติบโตได้ดีที่สุด ถั่วขาวและถั่วฝักยาวที่ได้รับคลื่นวิทยุ 30 นาที เจริญเติบโตได้ดีที่สุด ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าว ผักบุ้ง ผักกาดขาวและกวางตุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อได้รับคลื่นวิทยุความถี่ 467.7125 เมกะเฮิรตซ์ ถั่วขาวเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อได้รับคลื่นวิทยุความถี่ 462.7125 เมกะเฮิรตซ์ ถั่วขาวและถั่วเขียวเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อวางห่างจากคลื่นวิทยุ 1 เมตร ผักกาดและกวางตุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อวางห่างจากคลื่นวิทยุ 0.5 เมตร ถั่วลิสง ข้าวและผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อวางติดกับวิทยุ