โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาความเข้มข้นของน้ำตาลในอ้อยโดยวัดเวลาที่ใช้ในการไหล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยณรงค์ กุตัน

  • นภาพร ไชยศาสตร์

  • วาสนา ปัดไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาล

  • อ้อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาความเข้นข้นของน้ำตาลในน้ำอ้อยโดยวัดเวลาที่ใช้ในการไหลของน้ำอ้อยผ่านท่อพลาสติก โดยศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง และศึกษาหาความเข้มข้นของน้ำอ้อย โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานเข้มข้นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร แล้วนำสารละลายน้ำตาลที่เตรียมมาวัดหาเวลาที่ใช้ในการไหล โดยใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการนำฟิวเจอร์บอร์ดมาประกอบเป็นพื้นเอียงและติดตั้งท่อพลาสติกสำหรับวัดเวลาที่ใช้ในการไหล จากการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการทดลองคือ ท่อพลาสตกมีความชัน 20 องศา และปริมาตรของสารละลายน้ำตาลที่ใช้ในการไหลเท่ากับ 0.25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะได้กราฟมาตรฐานที่มีค่าความชัน 4.4 วินาทีต่อร้อยละของความเข้มข้น เมื่อนำมาหาความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำอ้อยโดยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานพบว่า น้ำอ้อยมีความเข้มข้นร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร