โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติกจากใบยางพารา = Hevea brasiliensis plastic

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐการต์ เกิดแก้ว

  • สริตา วงศ์วิลาศ

  • อารีย์รัตน์ ขบวนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติกการผลิต

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีความสนใจศึกษาการขึ้นรูปพลาสติกที่มีความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ให้เหมาะกับการพัฒนาพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ห่ออาหาร และยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยใบยางพารามีเพคตินเป็นองค์ประกอบ โดยวิธีการศึกษา คือ 1.ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเพคตินจากใบยางพารา 2.ศึกษาปริมาณเพคตินโดยวิธีการไทเทรตด้วยสารละลายด่าง 3.ศึกษาปรับปรุงคุณภาพสีของเพคตินที่สกัดได้ 4.การเตรียมแม่แบบและกาขึ้นรูปพลาสติก 5.ศึกษาการทดสอบความยืดหยุ่นของพลาสติก 6.ศึกษาการทดสอบละลายน้ำของพลาสติก 7.ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการคงสภาพของพลาสติก