โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร่งการงอกของเห็ดนางฟ้าด้วยกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ แสงเลิศกตัญญู

  • สุจิตรา บำรุงศิริขันธ์

  • สุนทร กิจสินธนชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยเนตร ไวยคณี

  • โสภา ถิ่นเกาะแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหัวลำโพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p88

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า ผลต่อการงอกของเห็ด

  • เห็ดนางฟ้า เร่งการงอกด้วยกระแสไฟฟ้า

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าเวลาในการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในถุงเชื้อเห็ด และแรงเคลื่อนที่เหมาะสมในการเร่งการงอกของเห็ดนางฟ้าทำการศึกษาโดยใช้กระแสไฟฟ้า 0, 2, 4, 6, 8, 10 แอมป์ แรงเคลื่อน 6, 12 โวลท์ ใช้เวลาในการผ่านกระแสไฟฟ้า 5, 10 นาที แล้วนำไปเพาะในโรงเรือนโดยแบ่งออกเป็น 5กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ได้ผ่านกระแสไฟฟ้า, กลุ่มที่ใช้แรงเคลื่อน 6 โวลท์ใช้เวลาผ่านกระแส 5 นาที, กลุ่มใช้แรงเคลื่อน 12 โวลท์ ผ่านกระแส 5 นาที, กลุ่มที่ใช้แรงเคลื่อน 6 โวลท์ผ่านกระแส 10 นาที และกลุ่มที่ใช้แรงเคลื่อน 12 โวลท์ 10 นาที ผลการทดลองปรากฏว่าในวันที่ 10ของการเพาะกลุ่มที่ใช้แรงเคลื่อน 6,12 โวลท์ มีจำนวนเห็ดที่งอกมากที่สุดโดยเฉพาะถ้าใช้กระแสไฟฟ้าผ่าน 6 A จะมีจำนวนเห็ดที่งอกมากที่สุด ส่วนเห็ดที่ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้าไม่มีเห็ดงอกเลยและยิ่งใช้เวลา 10 นาที จำนวนการงอกของเห็ดน้อยมากแต่จนถึงวันที่ 15 ของการเพาะเห็ดที่ไม่ผ่านกระแสไฟฟ้าจะเริ่มงอกแต่เห็ดที่ได้ผ่านกระแสไฟฟ้าแล้วจะมีเห็ดงอกมากกว่า แสดงว่ากระแสไฟฟ้ามีผลต่อการงอกของเห็ดจริงแต่การใช้กระแสและเวลาในการผ่านกระแสไฟฟ้ามากจะทำให้การงอกของเห็ดลดลง