โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหนียวแต่ไม่นุ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย ไทยกรณ์

  • ทศพล จำหมาย

  • วรรณภา ไทยยันโต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์