โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมสีโครโมโซมจากสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวุฒิ สุวรรณรัตนมณี

  • พรรณี ทองแจ่ม

  • แมนธีรพล ควรสถาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์

  • วรรณภา ทองสีไพล

  • สุพงษ์ เมธานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้สีธรรมชาติจากพืชมาย้อมสีโครโมโซมแทนสีจากสารเคมี โดยใช้พืช 5 ชนิดในการทดลอง คือ ขมิ้น ใบเตย กล้วยไม้ กุหลาบแดง และ ถั่วดำ ทำการทดลองย้อมสีโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากหอมเพื่อดูระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าสีที่ได้จากขมิ้นสามารถย้อมโครโมโซมได้ดีที่สุดโดยใช้แทนสีจากสารเคมีได้ รองลงมาคือ สีจากกล้วยไม้ บานไม่รู้โรย กุหลาบ ใบเตย และถั่วดำ ตามลำดับ