โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมสไลด์จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภควัต ส่งคุณฤทธิการ

  • ภัทราวริน เขียวหนู

  • หนึ่งฤทัย จันทร์เครือยิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไกรเพชร เจริญศิริ

  • ไพรินทร์ เจริญศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฝางวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีจากธรรมชาติ

  • สีย้อมผ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณภาพของสีสกัดจากเปลือกลำต้นหรือแก่นไม้ จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ แก่นขนุน เปลือกต้นคูน เปลือกต้นมะม่วง เปลือกต้นประดู่ เปลือกต้นเพกา แก่นฝาง เปลือกต้นสะเดา และเปลือกต้นหาด ต่อการติดสในเนื้อเยื่อพืชที่ใช้ทดลอง เปรียบเทียบกับสีซาฟรานิน และสีเมทธิลีนบลู ดดยการต้นสกัดสี แล้วนำสีที่สกัดได้ไปย้อมเนื้อเยื่อพืชทดลอง พบว่า สีที่สกัดได้จากแก่นฝางสามารถย้อมติดเนื้อเยื่อพืชได้ดี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสีซาหรานินิและสีเมทธิลีนบลู สีที่สกัดจาก แก่นคูน เปลือกต้นประดู่ และเปลือกต้นสะเดา สามารถย้อมติดสีเนื้อเยื่อพืชได้ในระดับรองละมา ส่วนสีที่สกัดได้จากเปลือกต้นมะม่วง เปลือกต้นเพกา และเปลือกหาด ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากติดสีตัวอย่างได้ไม่ดี และต้องใช้เวลาในการย้อมนาน