โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมสีละมุดด้วยสีจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีพร ธูปจันทร์

  • พจมาลย์ ม่วงยา

  • เสนีย์ ศรีวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตนา บัวแก้ว

  • รุ่งฟ้า คงชู

  • สุเนตร บัวแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโกรกพระ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาวสวนละมุดในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ แก้ปัญหาผิวละมุดเป็นสีเขียวอ่อนอมน้ำตาลด้วยการย้อมให้เป็นสีส้มอมน้ำตาล ซึ่งทำให้ขายละมุดได้ดีโครงงานนี้จึงทำการศึกษาการย้อมสีละมุดด้วยวัตถุดิบและวิธีการต่างๆ จากการทดลองพบว่า วัตถุดิบที่ให้สีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คือฝางแดง ขมิ้นชัน และน้ำปูนใส โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง น้ำ :ฝางแดง :ขมิ้นชัน :น้ำปูนใส คือ 20 :3: 2 :3 โดยปริมาตร และใช้เวลาในการแช่ทิ้งไว้ขณะย้อมไม่น้อยกว่า 5 นาที จากการศึกษาการตกสี และราคาต้นทุนในการย้อมละมุดพบว่า มีการตกสี แต่น้อยมาก ราคาต้นทุนการย้อมเพียง 25 สตางค์/กิโลกรัม และหลังบ่มละมุดให้สุก เมื่อนำมารับประทานรสและกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลง