โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดให้สัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษ แย้มมีศรี

  • มานะ อิศเรนทร์

  • อดศักดิ์ หญีตป้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมาน ธนูศิลป์

  • อัจฉราพร บัวเกิด

  • ไพบูลย์ จันทานนท์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์