โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัชพืชคืนชีพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันธิดา ง้าวแก้ว

  • อนุรักษ์ กู่ทรัพย์

  • เอื้องฟ้า นิ่มพิพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัชพืชคืนชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการนำสิ่งที่ไร้ประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น โดยการนำวัชพืชชนิดต่าง ๆ คือ หญ้าคา หญ้าขน ผักตบชวา และเสือหมอบ มาเผาให้เป็นขี้เถ้า แล้วนำมาคลุกเคล้ากับดินทรายอย่างละ 1 กระถาง นำเมล็ดข้าวโพดมาปลูก พบว่ากระถางที่ผสมด้วยขี้เถ้าหญ้าคา ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตดีที่สุด จากนั้นก็นำขี้เถ้าจากหญ้าคามาผสมกับปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราส่วน 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1, 3 : 1 และ 1 : 3 ผสมกับทรายปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำต้นผักบุ้งที่เพาะไว้มาปลูกกระถางละ 1 ต้น จำนวน 25 กระถาง ผลการทดลองพบว่า ต้นผักบุ้งที่ปลูกในกระถางสูตรผสมอัตราส่วน 1 : 1 และ 3 : 1 เจริญเติบโตได้ดีที่สุด สรุปได้ว่าในขี้เถ้าของวัชพืชมีแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชและให้ประโยชน์แก่พืชได้ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี