โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกังหันลมแกนดิ่งแบบปีกเฮลิคอปเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาภรณ์ ลือพืช

  • ลัดดาวัลย์ เจริญวงษ์

  • อนงค์นาฎ อามาตย์ทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูเกียรติ มีบุญพอ

  • บุญเรือน ปั้นเอี่ยม

  • วริทธิ์ ยศเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวินิตศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • กังหันลม

  • พลังงานลม

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการออกแบบสร้างและวัดสมรรถนะของกังหันลม โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อต้องการพิจารณาลักษณะทางด้านเทคนิคของกังหันลมและประโยชน์ที่ได้รับ โดยพิจารณาจากจำนวนรอบในการหมุนกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมา โดยใช้ไดนาโมอย่างง่าย กังหันลมรูปแบบนี้เหมาะสำหรับใช้กับบริเวณท้องถิ่นที่มีกระแสลมพัดด้วยความแรงไม่มากและไม่คำนึงถึงทิศทางที่ลมพัดมา ที่เหมาะสมที่สุดคือ บริเวณหุบเขาและชายทะเล กังหันแกนดิ่งที่สร้างชิ้นนี้มีสัมประสิทธิ์ของกำลังงานรวมเท่ากับ 0.33 ผลิตปริมาณกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับ 0.60 mA มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 0.67 v ส่วนอัตราเร็วเชิงมุมขึ้นอยู่กับกำลังลมที่เข้ามา