โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังปัสสาวะ ISO 14001

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณิภา คำเถื่อน

  • ยอดชาย โสพรม

  • ศิราณี สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นศ.ป. พัชรี สุขขำ

  • ภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน

  • สุรินทร์ วงศ์จรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์