โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสมบัติของมูลวัวมีผลต่อการกินของวัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรอนงค์ คงบัน

  • อรัญญา อินทร์วงศ์

  • เยาวลักษณ์ ละวู้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p75

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาสมบัติของมูลวัวมีผลต่อการกินของวัว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันพืช ผัก และหญ้าอ่อนของต้นไม้ซึ่งวัวอาจไปกิน โดยการสังเกตพฤติกรรมของวัว และทราบว่าเมื่อวัวไปถ่ายบริเวณใดแล้ววัวจะไม่กินหญ้า พืช ผัก บริเวณนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทดลองโดยนำมูลวัวสดผสมกับน้ำในอัตราส่วน 2:1, 2:2, 2:3 และ 2:5 ไปรดบริเวณต้นอ่อนของพืช ผลการทดลองพบว่าวัวจะไม่กินพืช ผัก ที่รดด้วยมูลวัวสดผสมน้ำในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอัตราส่วน 2:2 จะสามารถช่วยรักษาพืชที่ยังเล็กให้พ้นจากการกินของวัวได้นานที่สุด นับเป็นการประหยัดเงินของเกษตรกรในการที่จะต้องหาพันธุ์ไม้มาใหม่ จัดซื้อปุ๋ยและลวดหนาม อีกด้วย