โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลิมิตกับความยาวของด้านของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงเนตร สุทธป๊อก

  • พัชรี โพธิ์พินิจ

  • วีรยุทธ บุรมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มะลิวัลย์ ศรีบานชื่น

  • สงวนศักดิ์ โกสินันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รูปหลายเหลี่ยมความยาว

  • รูปหลายเหลี่ยมลิมิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม รัศมี r หน่วย โดยพิจารณาจากลำดับของเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า แนบในวงกลม โดยการคำนวณและพิจารณาเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมด้นเท่าแนบในวงกลมแต่ละรูป โดยศึกษาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม ศึกษาเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านที่แนบในวงกลม และเพื่อศึกษาลิมิตของเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม