โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกรวยอบพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยาพัชร อาชานนท์

  • วราลี วงษ์ภักดี

  • สุทธหทัย นิยมวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรวยอบ

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • ส่ิงประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการประดิษฐ์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกศึกษาผลกระทบของการทำงานของกรวยอบ ที่มีแผ่นสะท้อนแสงขนาดแตกต่างกัน ผลปรากฏว่า แผ่นสะท้อนแสงขนาดกลางมีความสามารถในการสะท้อนแสงเข้าเตาอบได้เท่ากับแผ่นสะท้อนแสงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รับแสงมากที่สุด มีการทดสอบการทำงานของกรวยอบโดยการอบไข่ไก่ และอบไก่ พบว่า สามารถอบไข่ไก่ 3 ฟองให้สุกได้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที อบไก่สุกภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที