โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาขจัดคราบสกปรกด้วยเหง้าสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรภาส กุลดิรก

  • ภัทราพร บุปผเวส

  • อจลญา ชาวราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาขจัดคราบ

  • สับปะรดเหง้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการขจัดคราบสกปรกชนิดต่าง ๆ จากน้ำยาขจัดคราบสกปรกด้วยเง้าสับปะรด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการขจัดคราบสกปรกชนิดต่าง ๆ จากน้ำขจัดคราบสกปรกด้วยเง้าสับปะรด น้ำเปล่า น้ำยาซักผ้าขาว ผงซักฟอกชนิดน้ำ และน้ำส้มสายชู โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง พบว่า น้ำเหง้าสับปะรดมีความสามารถทำให้คราบซอส คราบเลือดหมู คราบกาแฟ บนผ้าฝ้ายหลุดออกได้หมดและทำให้ผ้าขาวขึ้นกว่าเดิม ส่วนคราบยางกล้วย คราบน้ำหมึกและคราบน้ำมันเครื่อง น้ำเหง้าสับปะรดมีความสามารถทำให้คราบสกปรกบนผ้าฝ้ายเจือจางลง เมื่อทดสอบด้วยกระดาษยูนิเวอร์เซลอินดิเคเตอร์นั้น น้ำเหง้าสับประรดและน้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติเป็นกรด ส่วนน้ำยาซักผ้าขาวและผงซักฟอกชนิดน้ำมีคุณสมบัติเป็นเบส และจากการเปรียบเทียบการขจัดคราบสกปรกชนิดต่าง ๆ ด้วย น้ำเหง้าสับปะรด น้ำเปล่า น้ำยาซักผ้าขาว ผงซักฟอกชนิดน้ำ และน้ำส้มสายชู พบว่าน้ำเหล่าสับปะรดมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกได้เทียบเท่ากับน้ำยาซักผ้าขาวและผงซักฟอกชนิดน้ำ คือ สามารถขจัดคราบสกปรกจากคราบซอล คราบเลือดหมู และคราบกาแฟทำให้คราบสกปรกบนผ้าฝ้ายหลุดออกได้หมด ส่วนคราบน้ำหมึก คราบยางกล้วย และคราบน้ำมันเครืองมีความสามารถทำให้คราบสกปรกบนผ้าฝ้ายเจือจางลง ส่วนน้ำเปล่าและน้ำส้มสายชูไม่สามารถขจัดคราบสกปรกจากคราบน้ำหมึก คราบยางกล้วย และคราบน้ำมันให้หลุดออกจากผ้าฝ้ายได้