โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรดา สะอาดสาคร

  • สุพัตรา ยะธิเป็ง

  • อรุณรัก ลำจะเรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กี่ทอผ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา โดยการนำรูปแบบหลักการทำงานของกี่ทอผ้าพื้นเมืองของชาวเขาและกี่ทอผ้าของไทยพื้นราบมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้พิการขาและบุคคลทั่วไปใช้ในการทอผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกี่ทอผ้าทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างขอกี่ทอผ้า 2. เพื่อสร้างกี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา ที่สะดวกต่อผู้พิการขาในการทอผ้า 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ กี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมสร้างรายได้ผู้พิการขา 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่พิการ และผู้ที่พิการขาทดลอง กี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา จากผลการศึกษาพบว่า กี่ทอผ้ายุคใหม่ เสริมรายได้ผู้พิการขา ใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์เรื่องล้อและเพลา และคานอันดับ 1 และจากการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้พบว่า มีความเหมาะสมด้านวัสดุที่ใช้ทำอยู่ในระดับดี ค่อนข้างดีมาก ด้านประกอบการติดตั้ง และการจัดเก็บ อยู่ระดับปานกลาง ด้านขนาดของเครื่องทอผ้า อยู่ในระดับดี และความเหมาะสม ด้านความสะดวกในการทอ อยู่ในระดับดี