โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชัย ภักดีราช

  • ทวิภาค สกุลดิษฐ์

  • เด็กปฐมาวดี รามนต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องปรับอากาศ

  • เศษวัสดุ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศแบบลูกหมุนบนหลังคาเพื่อนำมาใช้ภายในบ้าน วัสดุที่ใช้ได้แก่ ไม้ยาง ไม้อัดยาง ใบพลาสติก ขนาดเล็ก อย่างละ 1 ใบ แผ่นพลาสติกใส กระป๋องอะลูมิเนียม (โค้กแคน) และกระป๋องทรงสูง ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ สังกะสี หรือพลาสติก เทอร์โมมิเตอร์ ตลับลูกปืน แกนใส่ใบพัด วิธีการทดลองโดย ตัดกระป๋องโค้กแคนตามแนวยาว จากนั้นตัดไม้อัดเป็นงกลมเพื่อติดพลับลูกปืนเข้ากับแกนเหล็ก ซึ่งเป็นแกนเดียวกับใบพัด จากนั้นจึงนำไปติดกับบริเวณหลงคาบ้าน โดยที่กระป๋องทรงสูงให้มีการเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ และแกนภายในมีใบพัดขนาดเล็ก 1 ใบ และภายนอก 1 ใบ ใช้เทอร์มิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในและภายนอก ผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศที่ผลิตขึ้นอากาศภายในบ้านมีการหมุนเวียนดีขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิภายในลดลงกว่าภายนอก และเป็นการประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ