โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปุ๋ยหมักปฏิวัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล จันเป็ง

  • วนิชา นาใจ

  • สุรเชษฐ์ ร้องขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ยหมัก

  • ผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาระยะเวลาการหมักของปุ๋ยหมักโดยการใช้ผลิตภัณฑจากน้ำผลไม้ร่วมกับจุลินทรีย์ในการย่อย วัสดุที่ใช้ได้แก่ มะละกอ มะเฟือง และเสาวรส อย่างละ 1 กิโลกรัม น้ำตาลทราย และน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ถังหมัก ผ้าขาวบางและกรวย วิธีดำเนินการทดลองโดยนำผลไม้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ลงไปในถังร่วมกับน้ำตาลทรายแดง จำนวน 3 ถัง ตามประเภทของผลไม้ที่ใช้ ใส่น้ำตาลทรายในอัตราส่วน ผลไม้ 2 ส่วนต่อน้ำตาล 1 ส่วน จากนั้นหมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วเติมน้ำอีก 10 ส่วน แล้วหมักต่อจนครบ 1 เดือน แล้วจึงนำน้ำที่ได้จากการหมักไปรดต้นไม้โดยทำการเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยหมักทั่วๆ ไปที่ไม่ใส่น้ำจุลินทรีย์ กับปุ๋ยที่ใช้จุลินทรีย์ช่วยในการหมัก ผลการทดลองพบว่า น้ำหมักจากมะละกอจะสามารถย่นระยะเวลาในการทำปุ๋ยหมักได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่น้ำเสาวรส และน้ำมะเฟืองตามลำดับ