โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสัญญาณ Wi-Fi

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันย์ชนก ช่วยชู

  • ปวันรัตน์ คันธไพโรจน์

  • พุธิตา ดำชู

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คลื่นสัญญาณ

  • พืชการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โดยผู้จัดทำเลือกใช้ถั่วเขียว ผักกวางตุ้ง และผักบุ้งจีน เป็นพืชที่ใช้ในการทดลอง เนื่องจาก พืชทั้ง 3 มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ปลูกง่ายและหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป มาศึกษาอัตรางอกและการเจริญเติบโต โดยการทำการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณ Wi-Fi ปรากฎว่า พืชที่ได้รับคลื่นสัญญาณ Wi-Fi มีอัตราการงอกของเมล็ดที่ต่ำกว่าพืชที่ไม่ได้รับคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โดยในวันที่ 7 ในการทดลองถั่วเขียวมีอัตราการงอกเฉลี่ยชุดทดลอง 95.4% ชุดควบคุม 97.2% การทดลองผักกวางตุ้งมีอัตราการงอกเฉลี่ยชุดทดลอง 94.8% ชุดควบคุม 96.4% การทดลองผักบุ้งจีนมีอัตราการงอกเฉลี่ยชุดทดลอง 75.8% ชุดควบคุม 93% อีกทั้งการเจริญเติบโต สภาพลำต้น สภาพใบของพืชที่ได้รับสัญญาณ Wi-Fi มีลักษณะไม่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับพืชที่ไม่ได้รับสัญญาณ Wi-Fi