โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดน้ำจากพืชบางชนิดในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตรีเพชร แก้วกันยา

  • ปิยะณัฐ ศรีบุญเรือง

  • วิทยา ถนนนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสกัด

  • ไมยราบยักษ์การเจริญเติบโต

  • ไมยราบยักษ์เมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบผลของสารสกัดหยาบด้วยน้ำที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ จากพืชในท้องถิ่น จำนวน 22 ชนิด พบว่าพืชที่มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการงอกของเมล็ดได้ดีที่สุด คือ เสี้ยน ขมหิน สาบม่วง และหนามกระสุนตามลำดับ ดังนั้นจึงเลือกพืชทั้ง 4 ชนิด ไปศึกษาในขั้นตอนต่อๆไป ผลจากการสกัดผงพืชด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน พบว่าน้ำกลั่นเป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด