โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ บัวลอย

  • ธมลวรรณ ตันตะราวงศา

  • วิราวรรณ์ สุขแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระแก้ว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงลาย กำจัด

  • ลูกน้ำกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีกำจัดลูกน้ำจากพฤติกรรมของลูกน้ำเป็นการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของลูกน้ำที่เป็นไปตามธรรมชาติของลูกน้ำ สิ่งที่ได้จาการสังเกต ลูกน้ำจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำในแนวดิ่งเมื่อไม่มีสิ่งเร้ารบกวน และมีการดีดตัวลงในทิศทางที่ไม่แน่นอนเมื่อมีสิ่งเร้ารบกวน จากผลการสังเกตนี้จึงนำมาสร้างเครื่องดักลูกน้ำโดยให้มีทางเข้าเป็นกรวยเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเข้าให้มากขึ้น โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่สามารถหาได้ทั่วไป จากการทดสอบสีของภาชนะที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกน้ำ พบว่าสีที่ทำให้ลูกน้ำเข้ามากที่สุด คือ สีดำ รองลงมาคือสีนำตาล สีเขียวและสีใส ตามลำดับ มีการนำเครื่องบังคับวิทยุมาติดเครื่องดักลูกน้ำเพื่อความสะดวกในการเก็บและกำจัดลูกน้ำที่อยุ่ตามแหล่งธรรมชาติที่กำจัดได้ยาก สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ง่าย