โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดน้ำมะยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทกานต์ อู่ทอง

  • ธัญลักษณ์ ดีพร้อม

  • อาทิตยา ทนงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลิน

  • มะยม สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดน้ำมะยม มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจสอบฟอร์มาลินของสารสกัดน้ำมะยม 2.เพื่อศึกษาความสามารถในการทำปฏิกิริยาของฟอร์มาลินกับสารสกัดน้ำมะยม 3.เพื่อยืดอายุของสารสกัดน้ำมะยม 4.เพือผลิตชุดทดสอบฟอร์มาลินจากธรรมชาติ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างสารละลายฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น 0.4%, 4% และ 12% กับสารสกัดน้ำมะยม ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการทดสอบฟอร์มาลินในอาหารตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดน้ำมะยมกับชุดทดสอบฟอร์มาลีนขององค์การเภสัชกรรม ตอนที่ 3 การนำชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัดน้ำมะยมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง