โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์เสริมในการขยายเสียงสำหรับหูฟังแพทย์เพื่อการศึกษา The Accessory of Stethoscope for Purpose

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลนันทน์ อ่องแก้ว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Stethoscope การพัฒนา

  • หูฟัง อุปกรณ์เสริม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างอุปกรณ์เสริมในการขยายเสียงสำหรับหูฟังแพทย์ (Stethoscope) เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของหูฟังแพทย์ (Stethoscope) สำหรับใช้ในการศึกษาวิชาการทางแพทย์ โดยที่ผู้สอนวางส่วนไดอะแฟรมแนบกับอวัยวะของผู้ป่วย แล้วหูฟังซึ่งปกติจะรับเสียงผ่านท่อนำเสียงและได้ยินเพียงผู้สอนคนเดียวเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังได้มากกว่าหนึ่งคน ซึ่งหากต้องการให้ผู้เรียนได้ยินเสียงอวัยวะนั้นขณะเรียนอย่างทันทีแล้ว ผู้เรียนสามารถที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติหรือปกติของอวัยวะบริเวณนั้นอย่างทันที จากการใช้งานอุปกรณ์เสริมในการขยายเสียงหูฟังแพทย์ พบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้จริง แต่มีข้อบกพร่อง คือ ในด้านโครงสร้างที่มีขนาดและน้ำหนักที่มากเกินไป ทำให้เคลื่อนย้ายไม่สะดวก ในด้านการใช้งาน คุณภาพเสียงที่ได้ฟังจากอุปกรณ์ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ละเอียดมาก เสียงหัวใจที่ได้ยินจากอุปกรณ์มีความละเอียดดี แต่เสียงปอดที่ได้ยินจากอุปกรณ์มีความละเอียดค่อนข้างต่ำ เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงที่เป็นรายละเอียดอื่น ๆ เช่น เสียงเสมหะ เป็นต้น