โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของยางกล้วยน้ำว้าที่ช่วยในการเกาะยึดของสีครามในการย้อมผ้าคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ทองมี

  • จิรายุทธ วภักดิ์เพชร

  • ฤดิมาศ ธิวะโต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยน้ำว้ายาง

  • ครามการย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาคุณภาพของยางกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นตัวช่วยเกาะยึดของสีครามบนผ้าฝ้ายในกระบวนการย้อมคราม โดยแบ่งการทดลอง 4 การทดลองคือ เตรียมเนื้อคราม การก่อหม้อคราม การย้อมผ้าคราม และการทดสอบประสิทธิภาพการเกาะยึดของสีครามในผ้าฝ้าย