โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษหญ้าลูซี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระวัฒน์ จบคุ้ม

  • ภิรมย์ แซ่จาง

  • สุพจน์ แซ่จาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • หญ้าลูซี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าลูซี่ มีจุดมุง่หมายเพื่อเปรีบยเทียบคุณภาพและปริมาณของเส้นใยพืช เพื่อที่จะนำพืชที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณไปผลิตเป็นกระดาษ การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ตอนที่ 1 1.1 เปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของเส้นใยพืช 3 ชนิด คือ หญ้าลูซี่ หญ้าคา และใบยูคาลิปตัส ทำเป็นกระดาษ ต่อความทน ต่อแรงดึงและการซึมน้ำมากที่สุด ผลการทดลองพบว่าหญ้าลูซี่เหมาะสมที่จะนำมาทำกระดาษมากที่สุด 1.2 เปรียบเทียบกรดแอซีติก 5% น้ำมะนาว 5% น้ำมะขามเปียก 5% มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นใยพืชทั้ง 3 ชนิด ผลการทดลองพบว่ากรดแอซีติกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของเส้นใยพืชทั้ง 3 ชนิด คือคือทำให้เส้นใยของพืขเจือจาง ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความเข้มข้นที่ดีที่สุด ของกรดแอซีติก สารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ระดับความเข้มข้นต่างกันคือ 5% , 10%, 15%, 20% ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูซี่ผสมแป้งมันกับไม่ผสมแป้งมัน โดยใช้แป้งมัน 20 กรัมต่อเยื่อกระดาษ 100 กรัม ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแป้งมันมีความมันวาวและความสวยงามมากกว่า เหมาะสำหรับที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่อไป