โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองน้ำจากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล ฉันธนะมงคล

  • นาชิตพล นันธิกานนท์

  • วิชชุพล วิศาลบรรณวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ละออ ไทยยิ่ง

  • สมอุรา ทองรุ่งโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์