โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรไล่มอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผึ้ง แซ่ซิ

  • ฟาเตมา คานสกุล

  • เอมอร กรรมารางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสมุนไพรไล่มด พบว่าพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดได้แก่ ตะไคร้, สะเดา, ข่าและกระชาย สามารถทำให้มอดที่อยู่ในข้าวสารหนีออกจากข้าวได้เป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนมอดที่ใส่ไว้ในกล่องข้าว ดังนั้นสมุนไพรดังกล่าวสามารถไล่ตัวมอดออกจากข้าวสารที่เก็บกักไว้ได้