โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ป่าเต็งรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนัดดา ยนต์คำแสน

  • สาวิตรี ยนต์คำแสน

  • สุพัตรา ศรีไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสำรวจพันธุ์ไม้ ชนิดของพืชและสัตว์ การใช้ประโยชน์จากป่าเต็งรัง ความสัมพันธ์ โดยศึกษาชนิดของพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังโดยตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้กับชีวิต มีการสำรวจพันไม้ป่าเต็งรังในบริเวณโรงเรียนจำนวน 13 ชนิด พืชที่เป็นอาหารจำนวน 7 ชนิด สัตว์ที่เป็นอาหารจำนวน 7 ชนิด และเห็ดจำนวน 8 ชนิด โดยศึกษาการใช้ประโยชน์ของป่า ผลกระทบเมื่อป่าถูกทำลาย แนวทางการป้องกันรักษาป่า