โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจผักพื้นบ้านในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนิดา วงศ์อาณา

  • วรรณภา ตานัน

  • สายสุนีย์ จันทิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์