โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจานปรับรับแสงส่งแรงสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา ไชยวงค์

  • อนึ่ง อนาวรรณ์

  • เอนก อนาวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ เตชะเอ้ย

  • มานิตย์ เสกาจารย์

  • สมชาย กองมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนออนเหนือ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสร้างจานปรับรับแสงส่งแรงสุริยะขึ้นจากเศษเหล็กที่เหลือจากการเรียนการสอนวิชาช่าง ซึ่งจานปรับแสงนี้มีลักษณะคล้ายกับจานรับสัญญาณดาวเทียม แล้ววางไว้กลางแดด เพื่อรวมแสงให้เกิดความร้อนที่จุดโฟกัส ทำการทดลองโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่1 หาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จานทำกับวัตถุ กับเวลาที่ทำให้น้ำ ฟืน กระดาษ เนื้อหมู ปลา เปลี่ยนสภาพ พบว่าขนาดของมุม 90 องศา ทำให้สื่อเปลี่ยนสภาพเร็วที่สุด ตอนที่2 หาปริมาณ ความร้อนที่ได้จากจานปรับโดยการนำน้ำใส่ในบีกเกอร์ปริมาณ 50 ,100 ,150 และ200 มิลลิลิตร วัดอุณหภูมิน้ำก่อนแล้วนำไปต้มที่จุดรวมแสง วัดอุณหภูมิน้ำทุกๆ 10นาทีจนครบ 30 นาที จากนั้นนำไปหาปริมาณความร้อน ตอนที่3 ทดลองโดยนำเนื้อหมู ปลาไปทอด และหุงข้าว ต้มไข่ ซึ่งใช้ประโยชน์ได้จริง