โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้รีดผ้าไอน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพศ กิจชาญวิทย์

  • บุญญพัฒน์ ปุราวัฒนากุล

  • ภูมิพัฒน์ เศรษฐกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้รีดผ้าไอน้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องรีดไอน้ำอัตโนมัติเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของแม่บ้านได้ซึ่งมีหลักการดังนี้ ขั้นตอน1. การเชื่อมเหล็ก 2. ต่อแผงวงจรโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เบรกเกอร์ ซึ่งเบรกเกอร์จะเป็นสะพานไฟที่จ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง หลังจากนั้นเดินสายไฟจากเบรกเกอร์ไปยัง ทามเมอร์ ซึ่งทามเมอร์จะเป็นตัวควบคุมเวลาตัวอุปกรณ์ทุกตัวในเครื่องหลังจากนั้นเดินสายไฟเพื่อจ่ายไฟไปยัง คอนแท็คเตอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมปริมาณไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ในเครื่อง 3. เดินสายไฟจากตัวเครื่องเพื่อเสียบกับไฟบ้าน ผลการทดลองพบว่าตู้รีดไอน้ำอัตโนมัติสามารถรีดผ้าได้ครั้งละหลายตัวผ้าหลายชนิดและทำให้เนื้อผ้าเรียบดีนอกจากนั้นยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากกว่าเตารีดน้ำทั่วไป