โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโลกสวยด้วยสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชณิดา กอมะณี

  • ลลิตา มั่นอ่วม

  • วิภา กองพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโลกสวยด้วยสีธรรมชาติ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีการย้อม

  • สีธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทำสีผงจากวัตถุธรรมชาติและสามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่เน่าเสีย ซึ่งจัดทำจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือที่อยู่ในบ้าน โดยการนำพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำสีสำหรับการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาหาชนิดของพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้จากธรรมชาติมาทำเป็นสี ตอนที่ 2 ศึกษาหาอัตราส่วนความเข้มข้นของสี ตอนที่ 3 ศึกษาหาวัตถุประสานที่ทำให้สีผงมีความเข้มข้นที่เหมาะสม ตอนที่ 4 ศึกษาหาวัสดุธรรมชาติมาทำให้สีติดทน ตอนที่ 5 เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมของสีกับชนิดของกระดาษ