โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์ขวดดักจับแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรนุช บูรณเจริญกิจ

  • เทิดศักดิ์ ธรรมนิติเวทย์

  • ไชยกิจ ชิตานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์