โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดยุงด้วยเปลือกพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะนาถ บุรีภักดี

  • ปิยะนุข มาศปัน

  • สุทรรศนา สุวรรณรัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(22) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชตระกูลส้ม การใช้ประโยชน์

  • มะกรูด ประโยชน์ของเปลือก

  • ยุง การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารที่ใช้กำจัดยุงทั่วไป เป็นสารที่เป็นพิษและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาค้นคว้าว่าพืชตระกูลส้ม เช่น มะกรูด มะนาว ส้เม สามารถนำเปลือกมาใช้กำจัดยุงได้ มีผู้นำเอาเปลือกสดของพืชตระกูลส้มมาจุดไฟเผาเพื่อไล่ยุงเห็นว่าไม่สะดวก และเก็บไว้ได้ไม่นาน ผู้ทำโครงงานจึงได้คิดวิธีแปรรูปจากเปลือกสดให้เป็นแผ่นแห้ง เพื่อนำไปใช้กับเครื่องกำจัดยุงไฟฟ้าได้สะดวก และสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยทดลองเปลือกของพืชทั้ง 3 ชนิด ปรากฏว่าเปลือกมะกรูดสามารถใช้ไล่ยุงได้ดีที่สุด และการใช้แผ่นแห้งก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้แผ่นสด